Effectiveness and safety of dual antiplatelet therapy in coronary aneurysms caused by Kawasaki disease in children: study protocol for a multicenter randomized clinical trial

Dan Li, Xi Chen, Xiaohui Li, Yue Yuan, Hongfang Jin, Guiying Liu, Huili Zhang, Gaoqiang Xie