Preoperative anxiety in children aged 2–7 years old: a cross-sectional analysis of the associated risk factors

Yuanyuan Liang, Wenjiao Huang, Xinyu Hu, Meiling Jiang, Tian Liu, Hong Yue, Xiaoling Li