Neurophysiological characteristics in argininemia: a case report

Bin Cui, Lin Wei, Zhi-Jun Zhu, Li-Ying Sun