Clinical follow-up study of 166 cases of children with hypertension

Zhenquan Wang, Yiping Shao, Jiahui Jin, Xing Rong, Huixian Qiu, Rongzhou Wu, Maoping Chu