Asymptomatic obstructive hydronephrosis associated with diabetes insipidus: a case report and review

Long Sun, Dongyan Zhao, Linfeng Zhu, Yiding Shen, Yijun Zhao, Daxing Tang