Molecular epidemiologic study of citrin deficiency by screening for four reported pathogenic SLC25A13 variants in the Shaanxi and Guangdong provinces, China

Wei-Xia Lin, Muhammad Rauf Yaqub, Zhan-Hui Zhang, Man Mao, Han-Shi Zeng, Feng-Ping Chen, Wei-Ming Li, Wen-Zhe Cai, Ying-Qiang Li, Zhi-Yong Tan, Wei Sheng, Zhi-Min Li, Xiao-Ling Tao, Yuan-Xia Li, Jun-Ping Zhang, Yao-Bin Han, Yan Li, Wu-Qiong Duan, Bao-Ni Ye, Ya-Rong Li, Yuan-Zong Song