Crohn’s disease with pulmonary granuloma in a child: a case report and review of the literature

Wei Cao, Xing Deng, Chundi Xu, Xinqiong Wang, Yi Yu, Xu Xu, Jia Li, Yuan Xiao