Successful single kidney transplantation from pediatric donors less than or equal to 10 kg to adult recipient: a retrospective cohort study

Chuxiao Chen, Xiaojun Su, Chenglin Wu, Longshan Liu, Huanxi Zhang, Ronghai Deng, Qian Fu, Xiaopeng Yuan, Yitao Zheng, Jiang Qiu, Guodong Chen, Gang Huang, Suxiong Deng, Jiguang Fei, Lizhong Chen, Jun Li, Changxi Wang