Comparison of two surgical methods for the treatment of optic pathway gliomas in the intraorbital segment: an analysis of long-term clinical follow-up, which evaluates the surgical outcomes

Peng Yang, Hao-Cheng Liu, E Qiu, Wei Wang, Jia-Liang Zhang, Li-Bin Jiang, Jun Kang