An analysis of the diagnosis, clinical characteristics, treatment, and survival outcomes of 36 extracranial malignant rhabdoid tumor patients

Yuhua Shan, Jiaoyang Cai, Yali Han, Chenjie Xie, Honxiang Gao, Lei Zhang, Jingjing Li, Ruicheng Tian, Yu Liang, Jing Wang, Changcheng Chen, Bin Ji, Jingyan Tang, Min Xu, Song Gu