Amplitude of low-frequency fluctuation may be an early predictor of delayed motor development due to neonatal hyperbilirubinemia: a fMRI study

Kai Yan, Feifan Xiao, Yuwei Jiang, Chunmei Lu, Yong Zhang, Yanting Kong, Jian Zhou, Junbo Wang, Chengxiang Lin, Haowei Yang, Dajiang Zhang, Guoqiang Cheng, Zhongwei Qiao, Liping Wang, Qian Qin, Wenhao Zhou