Clinical implications of TPO and AOX1 in pediatric papillary thyroid carcinoma

Yongbo Yu, Shengcai Wang, Xuexi Zhang, Shuai Xu, Yanzhen Li, Qiaoyin Liu, Yeran Yang, Nian Sun, Yuanhu Liu, Jie Zhang, Yongli Guo, Xin Ni