A prediction model for risk factors of testicular atrophy after orchiopexy in children with undescended testis

Zhilin Yang, Shoulin Li, Jianchun Yin, Jiming Bao, Hongwu Zeng, Wanhua Xu, Xuan Zhang, Zhihao Xing, Weiguang Zhao, Cundong Liu