Recommendations regarding the admission, infection prevention and control of pediatric patients during coronavirus disease 2019 outbreak in Shanghai China

Ying Huang, Feihong Luo, Qian Shen, Chuanqing Wang, Chongfan Zhang, Hong Xu