The long-term observation in Chinese children with monocular myelinated retinal nerve fibers, myopia and amblyopia

Yang Shen, Jing Zhao, Ling Sun, Li Zeng, Zhi Chen, Mi Tian, Xingtao Zhou