Acute peritoneal dialysis is an efficient and reliable alternative therapy in preterm neonates with acute kidney injury

Yan Xing, Kai Sheng, Hui Liu, Song Wu, Hongling Wei, Rui Li, Jing Wang, Zailing Li, Xiaomei Tong