The clinical outcomes and biomarker features of severe sepsis/ septic shock with severe neutropenia: a retrospective cohort study

Fan Yin, Yue-Ling Xi, Ying Wang, Bi-Ru Li, Juan Qian, Hong Ren, Jian Zhang, Hong-Zhi Tang, Bo-Tao Ning