Pseudomembranous laryngotracheobronchitis due to coinfection with human bocavirus 1 and Mycoplasma pneumoniae: a case report

Shun-Hang Wen, Li Lin, Gang Yu, Chang-Fu Xu, Hai-Lin Zhang, Yang-Ming Zheng