Echocardiography evaluation of bronchopulmonary dysplasia-associated pulmonary hypertension: a retrospective observational cohort study

Yang Du, Lin Yuan, Jian-Guo Zhou, Xiang-Yuan Huang, Sam Bill Lin, Meng Yuan, Yue He, Wei-Ying Mao, Dan-Yang Ai, Chao Chen