Guidelines for the Management of Children and Adolescent with COVID-19: protocol for an update

Qi Zhou, Weiguo Li, Siya Zhao, Qinyuan Li, Qianling Shi, Zijun Wang, Hui Liu, Xiao Liu, Janne Estill, Zhengxiu Luo, Qiu Li, Kehu Yang, Enmei Liu, Yaolong Chen