Diagnosis and etiological identification in severe constrictive pericarditis in a 14-year-old girl: a case report

Lei Huang, Quan Zhou, Xiaoqiong Cui, Xiaomin Hu, Dawei Duan, Peng Wu, Wenqing Gao, Meng Ning, Tong Li