Associations between WTAP gene polymorphisms and neuroblastoma susceptibility in Chinese children

Jue Tang, Hongting Lu, Zhonghua Yang, Le Li, Li Li, Jiao Zhang, Jiwen Cheng, Yong Li, Suhong Li, Haixia Zhou, Jing He, Wei Liu