A multicenter survey of pediatric flexible bronchoscopy in western China

Jilei Lin, Xingping Tao, Wanmin Xia, Jing Liu, Lin Zhong, Xin Sun, Lu Liu, Lei Li, Rong Jin, Li Cheng, Zhongtao Wang, Zhengxiu Luo, Qubei Li, Enmei Liu, Zhou Fu, Jihong Dai