Multisystem inflammatory syndrome in children during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: a systematic review of published case studies

Yuyi Tang, Weiguo Li, Muna Baskota, Qi Zhou, Zhou Fu, Zhengxiu Luo, Yuan Shi, Yaolong Chen, Enmei Liu