Original Article


Fourteen cases of cerebral creatine deficiency syndrome in children: a cohort study in China

Weihua Sun, Yi Wang, Mengyuan Wu, Hongjiang Wu, Xiaomin Peng, Yingyan Shi, Feifan Xiao, Bingbing Wu, Wenhao Zhou, Wei Lu

Download Citation