Original Article


An exploration on retro-construction of plasma drug concentration-time curves from corresponding urine excretion data and single-point plasma concentrations using a simplified and idealized method

Guanglu Li, Wenpeng Zhang, Meng Zhang, Jiamin Xu, Guanghua Zhu, Jinglai Li, Huan Luo, Xiaomei Zhuang, Quanjun Wang, Tianhong Zhang

Download Citation