Original Article


Increased acylcarnitine ratio indices in newborn screening for carnitine-acylcarnitine translocase deficiency shows increased sensitivity and reduced false-positivity

Congcong Shi, Zhenzhen Ao, Bingqing Liu, Xin Xiao, Xia Gu, Qiuping Yang, Hu Hao, Yao Cai, Sitao Li

Download Citation