Original Article


Double filtration plasmapheresis for children with different types of critical kidney diseases: a single-center retrospective cohort study

Yu Zhang, Qing Xie, Yaxian Chen, Juanjuan Yang, Shi Huang, Linxia Deng, Jianhua Zhou

Download Citation