Original Article


C3dg and MAC complement depositions in the renal histopathology of patients with lupus nephropathy

Yu Shi, Yuanyan Jiang, Haimei Liu, Guoming Li, Wen Yao, Tao Zhang, Yifan Li, Wanzhen Guan, Li Sun, Hong Xu

Download Citation