Original Article


Altered gut microbiota and microbial metabolism in children with hepatic glycogen storage disease: a case-control study

Yizhong Wang, Honghong Liu, Fang Dong, Yongmei Xiao, Fangfei Xiao, Ting Ge, Dan Li, Guangjun Yu, Ting Zhang

Download Citation