Original Article


Direct costs of community-acquired pneumonia for hospitalized children in Shanghai, China from 2018 to 2020: a cross-sectional analysis

Yingzi Ye, Ling Su, Yonghao Gui, Quan Lu, Jianguo Hong, Daoyang Wang, Danping Gu, Collin Yong, Ying Gu, Guoying Huang, Hong Xu, Libo Wang, Ying Wang, Hui Yu, Rui Feng, Xiaobo Zhang

Download Citation