Original Article


Optimized low-dose positron emission tomography/computed tomography schemes in pediatric tumor patients: a randomized clinical trial

Songke Yu, Zhongjie Qian, Hongli Liu, Rongqin Fan, Xueqin Long, Bo Li, Qian Zhang, Yumei Wang, Lin Cao, Rui Zhou, Dingyou Hou, Daiqiang Gao, Lisheng Liu, Xiaoliang Chen

Download Citation