Original Article


Study on the mechanism of Ginseng-Gegen for mesenteric lymphadenitis based on network pharmacology

Yanxia Zheng, Zhuoxun Liu, Aiyuan Cai, Siting Xu, Zelin Weng, Wenying Gao, Youjia Xu

Download Citation