Original Article


Hemostatic complications and systemic heparinization in pediatric post-cardiotomy veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation failed to wean from cardiopulmonary bypass

Yu Jin, Yongli Cui, Yang Zhang, Peiyao Zhang, Liting Bai, Yixuan Li, Peng Gao, Wenting Wang, Xu Wang, Jinping Liu, Jinxiao Hu

Download Citation