Original Article


Clinical characteristics of 68 children with atypical hand, foot, and mouth disease caused by coxsackievirus A6: a single-center retrospective analysis

Fang-Fang Cheng, Bing-Bing Zhang, Meng-Lu Cao, Qian Zhang, Qing-Hui Chen, Zhao-Fang Hui, Jian-Mei Tian, Wen-Hua Yan

Download Citation