Original Article


A comprehensive analysis of listeriosis in 13 pregnant women and 27 newborns in Xi’an from 2011 to 2020

Lei Qu, Gai-Li Meng, Qi Wang, Liu Yang, Li-Bin Wang, Yun Xie

Download Citation