Vol 9, No 2 (April 2020): Translational Pediatrics

Editorial

The best pharmaceuticals for children—what can we do?
Hao Li, Fang-Hong Shi, Shi-Ying Huang, Shun-Guo Zhang, Hui-Wen Chen

Case Report

Neonatal Ureaplasma parvum meningitis: a case report and literature review
Qiu Wang, Kai Wang, Yuanbo Zhang, Chaosheng Lu, Yana Yan, Xiaoxia Huang, Jing Zhou, Lijiang Chen, Dan Wang
Phenotypic spectrum of typical CHARGE syndrome in a Chinese male neonate: a case report
Yifan Sun, Jingjing Sun, Na Li, Cheng Cai, Xiaohui Gong, Li Ma

Letter to the Editor

Influence of auriculotherapy on cognition and memory in adolescents
Matias Noll, Carolina Rodrigues Mendonça, Priscilla Rayanne e Silva Noll, Erika Aparecida Silveira