Vol 9, No 1 (February 2020): Translational Pediatrics

Editorial

Understanding biological maturation and motor competence for physical activity promotion during the first years of life
André O. Werneck, Rômulo A. Fernandes, Danilo R. Silva

Original Article

Ras pathway mutation feature in the same individuals at diagnosis and relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia
Hong-Hong Zhang, Hong-Sheng Wang, Xiao-Wen Qian, Xiao-Hua Zhu, Hui Miao, Yi Yu, Jian-Hua Meng, Jun Le, Jun-Ye Jiang, Ping Cao, Wen-Jing Jiang, Ping Wang, Yang Fu, Jun Li, Mao-Xiang Qian, Xiao-Wen Zhai
Clinical value of virtual touch tissue imaging quantification in diagnosis and treatment of congenital muscular torticollis in children
Hongxia Luo, Tianran Li, Senmin Wu, Hui Zhu, Kai Chen, Lie Ma, Miaomiao Lin
Clinical exome sequencing revealed that FLNC variants contribute to the early diagnosis of cardiomyopathies in infant patients
Feifan Xiao, Qiufen Wei, Bingbing Wu, Xu Liu, Aiyao Mading, Lin Yang, Yan Li, Fang Liu, Xinnian Pan, Huijun Wang
Successful umbilical cord blood transplantation in children with leukocyte adhesion deficiency type I
Xiaowen Qian, Ping Wang, Hongsheng Wang, Wenjin Jiang, Jinqiao Sun, Xiaochuan Wang, Xiaowen Zhai
Mutations predictive of hyperactive Ras signaling correlate with inferior survival across high-risk pediatric acute leukemia
Gina M. Ney, Bailey Anderson, Jonathan Bender, Chandan Kumar-Sinha, Yi-Mi Wu, Pankaj Vats, Marcin Cieslik, Dan R. Robinson, Qing Li, Arul M. Chinnaiyan, Rajen Mody
Clinical analysis of 10 neonates born to mothers with 2019-nCoV pneumonia
Huaping Zhu, Lin Wang, Chengzhi Fang, Sicong Peng, Lianhong Zhang, Guiping Chang, Shiwen Xia, Wenhao Zhou

Case Report

Intracranial hemorrhage associated with late-onset group B streptococcus disease—a case report and a review of literature
Quyan Zhang, Mingyi Zhao, Wen Jiang, Chunyuan Chen
A rare case report of acquired rubber band syndrome due to an unnoticed rubber band on a baby’s ankle
Ge Yang, Yiyong Huang, Weihua Ye, Hui Yu, Haibo Mei
Intrathyroidal ectopic thymus in 8-year-old girl: a case report
Yu Chen, Chen Liu, Yanyan Cao
Unusual clinical and histologic findings in a child with mixed dentition with hereditary gingival fibromatosis: a case report
Han Gao, Jun Liang, Xiaoxue Xia, Zhaoming Deng, Zhaoqiang Zhang
Case report on a misleading case of appendiceal perforation presented with severe generalized convulsion
Abu Taiub Mohammed Mohiuddin Chowdhury, Yonglin Liu, Juan Liu, Fuyong Jiao, Guo Dan, Shuixiang He