Article Abstract

Epidemiologic survey on hospitalized neonates in China

Authors: Ke-Lun Wei, Yu-Jia Yang, Yu-Jia Yao, Li-Zhong Du, Qing-Hong Wang, Rui-Hua Wang, Ling Wang, Ying Lin, Jing Liu, Hua Wang, Xiao-Lei Wang, Hong-Min Wu, Kai Wu, Yin Chen, Xiao-Yun Zhong, Jia-Lin Yu, Qiu Tan, Yu-Chun Huang, Chao Chen, Ji-Mei Wang, Bin Yi, Shao-Han Nong, Bo Li, Xiong Song, Xian-Zhi Liu, Jian-Pu Lai, You-Xiang Zhang, Qi-Liang Cui, You-De Wang, Lin Shi, Xiu-Feng Guo, Shao-Li Guo, Li Yao, Mei Hong, Shi-Wen Xia, Xi-Rong Gao, Lin-Xia Cheng, Yun Li, Hong-Yun Wang, Dong-Yan Liu, Qing-Zhi Meng, Xiu-Rong Mu, Qi-Xin Wang, Chao-Ying Yan, Guo-Sheng Liu, Jun-Ying Xie, Dawuti Muheter, Jing Wu, Li-Xing Lin, Jia-Hui Xu, Bai-Li Zhao, Jing-Hua Zhang, Ying Wu, Xiao Chen, Ruo-Bing Shan, Zu-Hui Huang, Xia Hu, Shu-Rong Zhang, Zhen-Zhi Ye, Ben-Qing Wu, Chang-Hui Chen, Ying Xiong, Yu-Min Liu, Zhen-Ying Yang, Jing Guo, Li-Wen Chang, Gao-Qiang Wu, Xu-Jie Chen, Han-Chu Liu, Dong Wang, Shu-Qun Yu, Li Liu, Yu-Hong Cai, Xiao-Hua Chen, Jian-Wu Zeng, Ming-Xia Li, Gao-Qiang Wu, Ming-Zhu Li, Long Li, Ming-Liang Fu, An-Ying Li, Li Li, Hong Xiong, Xiu-Yong Cheng, Zhi-Qiong Cheng

Abstract

Objective: To carry out a nationwide epidemiologic survey on the neonates in urban hospitals with an attempt to understand the disease spectrum and treatment outcomes of hospitalized neonates in China.
Methods: The clinical data of 43,289 hospitalized neonates from 86 hospitals in 47 Chinese cities (22 provinces) between January 1, 2005 and December 31, 2005 were retrospectively analyzed.
Results: The male:female ratio was 1.73:1. Premature infants accounted for 26.2% of the hospitalized neonates, which was higher than that reported in 2002 (19.7%). The top three diseases during the neonatal period were jaundice, pneumonia, and hypoxic-ischemic encephalopathy. The incidences of pneumonia, meconium aspiration syndrome, and bilirubin encephalopathy in term infants were higher than those in premature infants, while the incidences of asphyxia, respiratory distress syndrome, and pulmonary hemorrhage in term infants were lower than those in premature infants. The incidences of asphyxia, small for gestational age infant, and wet lung were higher in neonates whose mother had pregnancy induced hypertension. The outcomes of these hospitalized neonates included: recovered, 63.9%; improved, 27.3%; discharged due to the family’s own decisions, 7.6%, and died, 1.2%. Nearly half (46.4%) of the neonatal death occurred within 24 hrs after admission.
Conclusion: The incidence of premature birth shows an increasing trend among hospitalized neonates. Since the neonatal deaths mainly occur within 24 hrs after admission, monitoring during this period should be enhanced.