Efficacy of noise reduction bundle in reducing sound levels in a Level II neonatal care unit in China

Liyuan Hu, Qing Liu, Hao Yuan, Chunmei Lu, Wenhao Zhou