Phenotypes and epigenetic errors in patients with Beckwith-Wiedemann syndrome in China

Miaoying Zhang, Chengjun Sun, Renchao Liu, Chenbin Dong, Ruoqian Cheng, Zhangqian Zheng, Bingbing Wu, Feihong Luo, Zhou Pei, Wei Lu