A rare case of pediatric Crohn’s disease and alveolar bone loss: a report and review

Mei-Li Huang, Ying-Qian Wu, Wen-Hua Ruan