The correlation between weight gain and PICC tip shift in the very low birth weight infants

Meng Zhang, Wenyan Yang, Ling Yan, Lizhu Huang, Na Lin, Shiyi Zhang, Lilan He