An interesting Mybpc3 heterozygous mutation associated with bicuspid aortic valve

Xiaopei Zhao, Cuilan Hou, Tingting Xiao, Lijian Xie, Yun Li, Jia Jia, Junming Zheng, Yongwei Zhang, Meng Xu