Attitudes and concerns of neonatologists and nurses to family- integrated-care in neonatal intensive care units in China

Xiying Xiang, Shiwen Xia, Xing Zhu, Xiangyu Gao, Xirong Gao, Aiming Zhang, Shoo K. Lee, Mingyan Hei