A term neonate with early myoclonic encephalopathy caused by RARS2 gene variants: a case report

Yan Xu, Bing-Bing Wu, Hui-Jun Wang, Shui-Zhen Zhou, Guo-Qiang Cheng, Yuan-Feng Zhou