Thinking about the neonates born to mothers with COVID-19

Zhen-Yu Li, Dan Dang, Yang-Ming Qu, Hui Wu