Positive impact of COVID-19 on career choice in pediatric medical students: a longitudinal study

Liyuan Hu, Hao Wu, Wenhao Zhou, Jianqing Shen, Wenwei Qiu, Ruo Zhang, Jingyan Wu, Yiming Chai