Congenital lobar emphysema in bilateral lung lobes: a case report

Qiaoling Lei, Wen Zeng, Rong Ju