Retroperitoneal malignant triton tumor in an infant: a case report and literature review

Zhibin Hou, Chunxiang Wang, Liang Li, Lu Dong